Условия за поверителност

Когато използвате услугите на онлайн магазин Ора Лайт, Вие ни поверявате лична информация. Целта на този документ е да Ви помогнем да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

I. Каква информация представлява лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

II. Какви лични данни събираме и с каква цел ги обработваме?

1. Данни за Вашият профил в Ора Лайт:
Личните данни, които обработваме, са следните:
-име и фамилия
-телефонен номер
-email
-адреси за доставка
-IP адрес
-История на поръчките

Целта е създаване и поддържане на профил в електронния магазин, възможност за поръчка и доставка на избраните от Вас артикули.

2. Данни за изготвяне на кредитна оценка при сключване на договор за закупуване стоки на изплащане:
При кандидатстване за кредит – само при закупуване стоки на изплащане, данните които се събираме са:

Три имена, ЕГН, Данни за лична карта, семеен статус, месторабота, данни на работодател, 2-ри телефон на близък човек

Специални категории данни, които обработваме са: семеен статус и данни за сключен брак.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание
Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

3. Бисквитки / Cookies
Какви видове бисквитки използва сайтът на Ора Лайт?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме и анализираме резултатите и трафика. Научете повече за нашата Политика за бисквитките.

4. Таргетинг или рекламиране – тези бисквитки се използват за да можем да ви показваме реклама, която максимално съответства на вашите интереси и потребителско поведение. Използваме тези бисквитки и за да намалим броя на пътите, в които ще виждате една и съща реклама, както и за да измерим ефективността на рекламната си кампания. Често пъти тези бисквитки се поставят от рекламни платформи (например, Google и Facebook) с наше знание и позволение

III. В кои случаи Ора Лайт предоставя за обработка лични данни на трети лица:

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост и за описаните цели Ваши лични данни:

1. За извършване на доставка
-Куриерската фирма, която доставя Вашата поръчка – Еконт, Спиди

2. При закупуване на стоки на изплащане (с изрично съгласие от Ваша страна)
-Банковите институции, с която работим за осигуряване на стоков кредит за Вашата покупка;

3. За счетоводни цели
-Счетоводната кантора, която ни обслужва;

4. За аналитични или маркетингови цели
-Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи

5. Други случаи
Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в Ора Лайт ЕООД.

IV. Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тези Условия за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от указаните от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да можем да обработваме описаните лични данни законосъобразно.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни онлайн или лично чрез подписан формуляр за отказ, при поискване от Вас, в нашият магазин

V. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организации
Ора Лайт не предава Вашите лични данни на трети лица извън ЕС, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

VI. Период на съхраняване на данните:

Ора ЛайтЕООД ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн, за следния период от време:

1. Всички документи, свързани с поръчката и доставката на стоки – 5 години,
2. Всички документи документи за данъчен контрол – 10 години (на основание закона за счетоводството)
3. Всички данни за Вашия профил в Ора Лайт – до оттегляне на съгласие или закриване на акаунта от съответния линк в сайта.

Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 години

VII. Вашите права като субект на личните данни:

Вие, в качеството си на субект на данните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права:

1. Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Ора Лайт и право на достъп по всяко време до личните си данни;

Имате право да поискате от Ора Лайт личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни.

2. Имате право да поискате от “Ора Лайт“ ЕООД да коригира, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални

3. Имате право да поискате от Ора Лайт личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването,
– когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
– при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за доставка на стоки или за сключване на договор за закупуване на стоки на изплащане;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
– или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Имате право да поискате от Ора Лайт ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Ора Лайт ЕООД;
Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

5. Имате право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв се явява:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: https://www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез Ора Лайт, можете да го направите на посочените данни за контакт на нашия уебсайт.

VIII. Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

Ора Лайт ще събира, съхранява и обработва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни.

Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

IX. Политика за уреждане на спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с наш служител, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.
В случай, че не намирате отговор на въпрос относно личните Ви данни, желаете да отеглите съгласие или имате възражение или преопоръка моля да се свържете с нас по някой от следните начини:
Адрес: гр. Попово, улица Гагарин 3, вход Г. ап.19
емайл: oralight@mail.ru